Begravningsverksamheten, en informationsträff om hantering av ärenden om gravrätt

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål prövat under vilka förutsättningar ett beslut om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare kan ändras och där även frågan om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om upplåtelse av gravrätt respektive övergång av gravrätt behandlats.

Målgrupp

Träffen vänder sig till dig som arbetar i pastorat eller församling och har behov av information kring hantering av gravrättsfrågor.

Krav på förkunskaper

Inga

Mål och syfte

Syftet är att informera om vilka konsekvenser de två avgörandena bedömts få för handläggningen av gravrättsärenden och den uppdaterade rådgivningen.

Innehåll

Vi bjuder nu in till en digital träff där vi redogör för högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, vilka konsekvenser de bedömts få för handläggningen av gravrättsärenden och för den uppdaterade rådgivningen. Vi kommer att ge råd kring och exempel på hur dylika ärenden kan handläggas och det kommer att finnas gott om tid att ställa frågor.

Kontakt

kyrkokansliet.begravning@svenskakyrkan.se

Övrig information

Arrangör

Nationell nivå

Kostnad

Kostnadsfritt

Längd: 2 h